..
 
            Ε τ α ι ρ ε ί α           Π ρ ο ϊ ό ν τ α           Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά   Σ τ ο ι χ ε ί α           Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α             

 

 

Τα Εκκοκκιστήρια Σερρών απορροφούν σύσπορο βαμβάκι της ευρύτερης περιοχής και παράγουν και διαθέτουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό υψηλής ποιότητας εκκοκκισμένο βαμβάκι.

 

 

 

 

Οι εξαγωγικές δραστηριότητες του Εκκοκκιστηρίου Σερρών αποτελούν το 70% της παραγωγής του και επεκτείνονται σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Βορείου Αφρικής και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

    

 
 

Copyright © 2013  -  MOUZAKIS IT®